Официални правила на игра “Спечели Преносима тонколона JBL CHARGE 3”

Правила за провеждане на игра “Спечели Преносима тонколона JBL CHARGE 3“ Играта “Спечели Преносима тонколона JBL CHARGE 3” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата Brainix Digital Company (https://www.facebook.com/BrainiXDigitalCompany) с Изпълнител  и Организатор „Брейникс” ЕООД, адрес гр. София, ул. Вихрен 45 А ,ЕИК: 205536057. Вземайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата Brainix Digital Company, Участниците […]

Публикувано:
11.11.2019
Автор:
Brainix Digital Company
Сподели:

Правила за провеждане на игра “Спечели Преносима тонколона JBL CHARGE 3“

Играта “Спечели Преносима тонколона JBL CHARGE 3” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата Brainix Digital Company (https://www.facebook.com/BrainiXDigitalCompany) с Изпълнител  и Организатор „Брейникс” ЕООД, адрес гр. София, ул. Вихрен 45 А ,ЕИК: 205536057.

Вземайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата Brainix Digital Company, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини-играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата (https://www.facebook.com/BrainiXDigitalCompany).

I. Механизъм

1. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадения за играта пост от 11.11.2019 г. на страницата на Brainix Digital Company (https://www.facebook.com/BrainiXDigitalCompany).

2. Периодът на играта e от 11.11.2019 г. до 23:59 часа на 22.12.2019г.

3. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

4. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

5. С публикуването коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

II. Право на участие

6. Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на  България, с изключение на служителите на „Брейникс” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). 

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

7. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/BrainiXDigitalCompany . Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/BrainiXDigitalCompany всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

III. Награждаване

8. Наградите в играта “Спечели Преносима тонколона JBL CHARGE 3”

са 1 Преносима тонколона JBL CHARGE 3, като победителите са 1 (един). Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специализиран софтуер.

9. Печелившите участници ще бъдат обявени в пост на Facebook страницата на Brainix Digital Company на 25.12.2019 г.

10. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на играта. Наградата се изпраща на посочените от печелившите адреси изцяло за сметка на Организатора.

11. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращане на личното съобщение към тях или сами не се свържат чрез лично съобщение с Организатора на играта на страницата Brainix Digital Company в рамките на 10 дни след обявяване на печелившите.

12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IV. Лични данни

13. Администратор на Вашите лични данни е:

„Брейникс” ЕООД, адрес гр. София, ул. Вихрен 45 А ,ЕИК: 205536057. Информация за връзка: Тел. +359 876 762 009

13.1. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: office@brainix.bg гр. София, ул. Вихрен 45 А

13.2. Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на играта от „Брейникс” ЕООД.

13.2.1. Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните:

13.2.2. За участниците в играта:

– потребителското име (nickname) използвано от участниците, с което участникът е коментирал;

– профилната снимка на участника;

  • коментар, снимка, видео, с които участникът участва в играта.

13.2.3. За спечелилите участници:

– три имена;

– телефонен номер, пълен адрес за доставка,

– снимка;

  • други данни, предоставени от Вас чрез участие в играта.

13.3. Правни основания за обработка на Вашите лични данни – чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.

13.4. Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта за целта на настоящата игра.

13.5. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

13.6. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от:

13.6.1. За участниците в играта: 30 дни, след тегленето на печелившите

13.6.2. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват по закона за счетоводството, за периода на съхранение на счетоводните документи.

13.7. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от играта.

13.8. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

13.9. Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13, т.13.1. по-горе.

13.10. Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13, т.13.1. по-горе.

13.11. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р.България

13.12. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни

VI. Други общи условия при провеждане на игри

14. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата  https://www.facebook.com/BrainiXDigitalCompany. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

15. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 14 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

16. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.

17. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

18. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

19. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

20. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

21. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

22. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

23. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата  https://www.facebook.com/BrainiXDigitalCompany, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

24. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

25. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

26. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *